حفاظت از جان و مال

حضرت صادق (علیه السلام) فرمود :
هر که پس از نمار واجب این دعا را بخواند زیر بالی از بال های فرشتگان قرار گیرد و جان و مال و خانواده اش حفاظت شود.
استودع الله العظیم الجلیل نفسی و اهلی و ولدی و من یعنینی امره و استودع الله المرهوب المخوف، المتضعضع لعظمته کل شی ء  نفسی و اهلی و مالی و ولدی و من یعنینی امره. (1)
خود ، خانواده و فرزندانم و هرکس را که کار او برای من اهمیت دارد به خداوند بزرگ با جلالت سپردم و خود ، خانواده ، مال و فرزندانم و هرکس را که کار او برای من اهمیت دارد به خداوندی سپردم که آفریدگان از ایشان بیم نمایند و در خوف باشند و همگان برای بزرگیش سر تعظیم فرود آوردند.

1.الکافی 2/573.

شنبه, 08 بهمن 1390 ساعت 03:51