مآخد شناسی تشیع حدیث تقلین

حدیث تقلین

  1. بدل سازی در حدیث ثقلین ، علی اکبر مهدی پور . فصلنامه سفینه سال هفتم شماره 26 صص 15_38 بهار 1389 ، فارسی.
  2. ثقلین ، حدیث ، شادی نفیسی . دانشنامه جهان اسلام 9 / صص 100_106