منابع مهدويت مهر مهدوی

مهر مهدوی

  1. مهر بیکران ، محمد حسن شاه آبادی. قم : مسجد مقدس جمکران ، رقعی ، فارسی ، 134 ص ، چ پنجم ، پاییز 1382 ش.
  2. چشمه سار مهر ، نادر فضلی. تهران : مهر آوران ، رقعی ، فارسی ، 80 ص ، چ سوم ، 1386 ش.