منابع مهدويت فرهنگ نامه های مهدوی

فرهنگ نامه های مهدوی

  1. فرهنگ نامه مهدویت ، خدا مراد سلیمیان. تهران : بنیاد فرهنگی حضرت مهدی (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ، وزیری ، فارسی ، 453 ص ، چ اول ، 1383 ش.
  2. فرهنگ موعود ، حسین کریمشاهی بیدگلی. قم : ناصر ، وزیری ، فارسی ، 278 ص ، چ اول ، 1377 ش.
  3. موعود ناصر ، مجتبی تونه ای. قم : مشهور ، وزیری ، فارسی ، 800 ص ، چ اول ، 1383 ش.