مآخد شناسی تشیع مکتب تفکیک

مکتب تفکیک

  1. مبانی فهم متون دینی از نگاه مکتب تفکیک ، محمد رضا ارشادی نیا . فصلنامه پژوهش های قرآنی سال 6 شماره 21 و 22 صص 236_169 بهار و تابستان 1379 ش.
  2. تفکیک (مکتب) ، محسن معینی . دایره المعارف تشیع 5/7. تهران : شهید سعید محبی ، 1383 ش.
  3. ملاحظاتی پیرامون مکتب تفکیک عامل شکوفایی تفکیک . محمد بیابانی اسکویی . فصلنامه سمات . سال 1 شماره 4 صص 130_147.
  4. ملاحظه ای بر ملاحظاتی پیرامون مکتب تفکیک . فصلنامه سمات سال اول . فصلنامه سمات سال 1 شماره 4 صص 148_157.
  5. پاسخی به دفاعیات تفکیکیان . حسن میلانی . فصلنامه سمات سال 1 شماره 4 صص 158_177.