مآخد شناسی تشیع جبر و اختیار

جبر و اختیار

جبر و اختیار ، محسن جهانگیری . دانشنامه جهان اسلام 9/صص 565_576.