مآخد شناسی تشیع پیامبران

پیامبران

مزار پیامبران ، رامین رامین نژاد . مشهد : بنیاد پژوهش های اسلامی ، وزیری ، فارسی ، 316 ص ، چ اول ، 1387ش.