منابع مهدويت شروح زیارت آل یس

شروح زیارت آل یس

  1. سلام بر پرچم افراشته (شرح سلام های زیارت آل یاسین). سید مجتبی بحرینی. تهران : منیر ، رقعی ، فارسی ، 288 ص ، چ اول ، 1377 ش.
  2. درود و درد ، سید مقدس. تهران : مکیال ، رقعی ، فارسی ، 208 ص ، چ اول ، 1379 ش.