فقه و زندگی رد مظالم

رد مظالم


انفاق و دهش بر فقیران به نیابت از طرف کسی که بدهکار به او باشیم و او یا کسان و وارثان شرعیش در دسترس نباشند. و از آنجا که رد مظالم در زمره ی صدقات واجب است آن را به سید نمیتوان داد ، مگر اینکه آن کسی که از طرف او میدهیم خودش سید باشد.