مآخد شناسی تشیع شناخت فطری خدا - عالم ذر

شناخت فطری خدا - عالم ذر

  1. معرفت فطری خدا ، رضا برنجکار . تهران : نبأ ، رقعی ، 144 ص ، چ اول ، 1374 ش ، فارسی.
  2. عالم ذرّ آغاز شگفت انگیز زندگی انسان ، محمدرضا اکبری . قم : مسجد مقدس جمکران ، رقعی ، 240 ص ، چ دوم ، زمستان 1387 ش ، فارسی.
  3. عالم ذرّ ، محمد علی سلیمانی . موسسه اندیشه و فرهنگ دینی . رقعی ، فارسی ، 200 ص ، چ اول ، پاییز 1384 ش.
  4. جایگاه عالم ذر و ارواح در فطرت توحیدی انسان، محمد بیابانی اسکویی . نباء . وزیری، فارسی ، ۵۹۲ ص ، ۱۳۹۴ ش.

موارد مرتبط