مآخد شناسی تشیع عباس بن علی بن ابی طالب علیهم السلام

عباس بن علی بن ابی طالب علیهم السلام

  1. قهرمان علقمه ، احمد بهشتی . تهران : اطلاعات ، وزیری ، 316 ص ، چ اول ، 1374 ش ، فارسی.