عقل

 1. الکافی 1/10_19 کتاب العقل و الجهل ، محمد یعقوب کلینی . تهران : دارالکتب الاسلامیة ، وزیری ، چ پنجم ، تابستان 1363 ش.
 2. بحارالانوار 1/81_162 ، کتاب العقل و العلم و الجهل . محمد باقر مجلسی . تهران : دارالکتاب الاسلامیة وزیری ، چ چهارم ، بهار 1362 ش.
 3. عقل در نظام دین . محمد رضا امین زاده . قم : انصاری ، رقعی ، 136 ص ، چ اول ، 1383 ش ، فارسی.
 4. سرچشمه حکمت (جستارهایی در باب عقل) . علی نقی خدایاری . تهران : نبأ ، وزیری ، 320 ص ، چ اول ، 1388 ش.
  1. مجموعه نه مقاله است که آراء مهم ترین جریانهای فکری در باب آموزه پایه ای عقل را مطرح میکند و عبارتند از :
   1. عقل در قرآن کریم ، مهدی احمدی.
   2. عقل در احادیث ، رضا برنجکار.
   3. عقل گرایی و نصّ گرایی در کلام اسلامی ، محمد تقی سبحانی.
   4. بررسی تطبیقی عقل معتزلی و اشعری ، علی معموری.
   5. عقل از دیدگاه ابن سینا.
   6. جایگاه عقل در عرفان اسلامی ، سعید رحیمیان.
   7. عقل از نظر ملاصدرا ، محمد تقی فعالی.
   8. عقل از دیدگاه اخباریان ، محمد بیابانی اسکویی.
   9. عقل از دیدگاه میرزای اصفهانی ، سید محمد بنی هاشمی.
 5. عقل ، سید محمد بنی هاشمی . فصلنامه سفینه سال هفتم شماره 26 صص 187_196 ، بهار 1389 ، فارسی.