سه شنبه، 20 دی 1390 ساعت 21:13

زیارت عاشورا

 1. زیارت عاشورا ، فرهنگ فقه 4/332 و 333 . قم : موسسه دایرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام ، وزیری  ، چ اول ، 1389 ش ، فارسی.
 2. کنز مخفی (مباحثی پیرامون زیارت عاشورا) . عبدالبنی نجفی عراقی . تحقیق ناصر باقری بیدهندی . قم : مسجد مقدس جمکران ، رقعی ، 200 ص ، چ اول ، 1388 ش ، فارسی.
 3. اعتبار زیارت عاشورا و رفع برخی از شبهات . حسین کریمی قمی . مقدمه محمد جواد فاضل لنکرانی . قم : مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام ، رقعی ، 131 ص ، چ اول ، 1387 ش ، فارسی.
 4. شرح زیارت عاشورا (نگرشی عرفانی ، تاریخی ، اجتماعی و سیاسی) . علی اصغر عزیزی تهرانی . قم : دارالثقلین ، وزیری ، 246 ص ، چ دوم ، 1376 ش ، فارسی.
 5. ترجمه و شرح زیارت عاشورا (تلخیص و نظری تازه بر کتاب شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشورا) . حسن ثقفی تهرانی ، تهران : هاد ، وزیری ، 672 ص ، چ اول ، 1385 ش ، فارسی.
 6. سیری در زیارت عاشورا . فاطمه خاموشی (طاهایی) . مشهد : پارسیران ، وزیری ، 216 ص ، چ اول ، 1386 ش ، فارسی.
 7. وادی ایمن (در شرح زیارت عاشورا) . سید مهدی مجتهد سیستانی . قم : دارالتفسیر ، رقعی ، 366 ص ، چ اول ، 1394 ش ، فارسی.
 8. شرح زیارت عاشورا . سعید هاشمی ایلامی . قم : براق ، رقعی ، 396 ص ، چ دوم ، 1388 ش ، فارسی.
منتشرشده در مآخد شناسی تشیع
سه شنبه، 20 دی 1390 ساعت 21:13

زیارت جامعه کبیره

 1. نجوم لامعه شرح زیارت جامعه . ابوتراب هدایی . مشهد ، رقعی ، 324 ص ، چ اول ، دی ماه 1366 ش.
 2. فی رحاب الزیارة الجامعة الکبیرة . محمد سند . قم : مکتبة فدک ، رقعی ، 104 ص ، چ اول ، 1428 ق.
 3. پاسخی به شبهات درباره سند و متن زیارت جامعه کبیره است.
 4. جامعه در حرم (نگرشی بر زیارت جامعه کبیره) ، سید مجتبی بهرینی . تهران : منیر ، وزیری ، 1000 ص ، چ اول ، 1382 ش.
 5. نگرشی  موضوعی بر زیارت جامعه کبیره ، نفیسه نجفی . فصلنامه سفینه ، سال هفتم شماره 26 صص . 150_159 ، بهار 1389.
 6. جامعه ، زیارت ، سید کاظم طباطبائی . دانشنامه جهان اسلام 9/364_365.
منتشرشده در مآخد شناسی تشیع