نماز مسافر

پرسش: پیش از ظهر به مسافرت رفتم و هنگام مغرب به وطن رسیدم. یادم آمد که نماز ظهر و عصر را نخوانده ام قضای نماز ظهر و عصر شکسته است یا تمام؟
پاسخ: شما باید قضای نماز ظهر وعصر را شکسته بخوانید.

شنبه, 13 ارديبهشت 1399 ساعت 11:52