محمّد بن عبدالله صلّی الله علیه و آله

  1.  پیام آور نور (گزیده ای از زندگانی رسول گرامی اسلام). داوود صفرزاده. تهران: مهام ، رقعی ، 157 ص ، چ پنجم ، 1392 ش.
  2.  از کعبه تا بهشت (مجموعه داستانی سرمشق آفرینش). داوود صفرزاده. تهران: داوود ، وزیری ، ج1: 65 ص ، چ هفتم ، 1388 ش و ج2: 144 ص ، چ اول ، 1388 ش.
شنبه, 19 مهر 1399 ساعت 15:10