امّ البنین علیها السّلام

  1. زندگانی حضرت امّ البنین سلام الله علیها. شیخ اشرف زهیری. ترجمه سید حسین محفوظی موسوی. تهران: دلیل ما ، وزیری ، 224 ص ، چ اول ، 1394 ش.
  2.  امّ البنین علیها السّلام در آینه شعر. محمد خرم فر. با مقدمه ای در زندگانی و کرامات حضرت ، به قلم علی اکبر مهدی پور. تهران: دلیل ما ، وزیری ، 544 ص ، چ اول ، 1391 ش.
دوشنبه, 14 مهر 1399 ساعت 15:40