جا بلقا و جا بلسا

جا بلقا و جا بلسا ، نام دو شهر در مشرق و مغرب عالم که ساکنانشان همه موحدند و نام آن دو در برخی روایتها آمده است.
منابع : حسن سید عرب ، دائره المعارف تشیع 5/251 ، محمد باقر مجلسی 54/. سید جعفر سجادی و حسن سید عرب ، دانشنامه جهان اسلام 9/184_186.

شنبه, 08 بهمن 1390 ساعت 03:36