لباس

 

پرسش: آیا با بدن یا لباس آلوده به خون زخم یا جراحت یا دمل نماز صحیح است؟
پاسخ: بله صحیح است البته تا زمانی که بهبود نیافته باشند.

شنبه, 13 ارديبهشت 1399 ساعت 12:20