روزه

پرسش: درحال روزه داری مراجعه به دندانپزشکی ومعالجه دندانها چگونه است؟
پاسخ:در صورتی که به طورعمد خون یا مواد مصرفی دیگر را به حلق نرساند روزه اش صحیح است.

 

پرسش: آیا ریختن قطره در چشم و گوش و بینی روزه را باطل می کند؟
پاسخ: روزه را باطل نمی کند، هر چند مزه آن به گلو برسد ، ولی چناچه از آن قطره در فضای دهان قرار گیرد و آن را از گلوفرو ببرد روزه باطل می شود.

 

پرسش: تزریق آمپول تقویتی یا بی حسی و سرم و مانند اینها برای فرد روزه دار چه حکمی دارد؟
پاسخ: تزریق هر گونه سرم و آمپول در رگ یا عضله مبطل روزه نیست .
البته بعضی مراجع در مورد آمپولهای تقویتی وسرمهای خوراکی فتوا به ابطال روزه بنا بر احتیاط واجب می دهند که در این مورد می توان به فتوای مراجع دیگررجوع کرد.

 

پرسش: ما درحدود دوماهیست که در شهری هستیم. میخواهیم بعد از ظهر امروز به تهران برگردیم تا اینجا روزه درست است ولی دوباره قصد داریم صبح فردا راه بیفتیم وبه همان شهر برویم و ده روز در آنجا بمانیم. روزه باید بگیریم یا نه؟
پاسخ : بله باید روزه بگیرید زیرا تهران وطن شماست و در آن شهری هم که می روید روزه صحیح است چه؛ قصد ماندن ده روز را دارید.

 

پرسش: وظیفه شخصی که به علت بیماری نمی تواند روزه بگیرد چیست؟
روزه برچنین شخصی واجب نیست وچنانچه بیماری او تا ماه رمضان سال آینده ادامه یابد، ونتواند در طول آن سال روزه بگیرد، قضای روزه هایی که نگرفته بر او واجب نیست؛ ولی پس از فرا رسیدن ماه رمضان سال آینده، باید برای هر روز یک مد (تقریبا 750 گرم) طعام یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها به فقیر بدهد، و پرداخت آن پیش از فرا رسیدن ماه رمضان سال آینده صحیح نخواهد بود.

 

پرسش: با توجه به آغاز ماه مبارک رمضان نیت روزه داری در آن چگونه است؟
پاسخ: انسان می‌تواند در شب اول برای روزه داری همه ماه رمضان نیت کند و یا در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای آن نیت کند. وآخرین وقت نیت برای شخصی که در سحر بیدار و متوجه است هنگام اذان صبح است. و چنانچه هنگام اذان صبح بیدار نباشد و یا بیدار باشد ولی از نیت غفلت کند و یا آن رافراموش کند تا اذان ظهر می تواند نیت روزه داری کند. ولی اگر بعد از ظهر بیدار شود اجازه نیت روزه داری ندارد و باید تا شب بدون نیت روزه داری از مبطلات روزه امساک کند. و پس از ماه رمضان باید قضای آن روز را هم به جای آورد.

 

پرسش: بیماری میگرن دارم و برای تسکین درد از بخور استفاده می‌کنم آیا این کار مبطل روزه است؟
پاسخ: با انجام بخور روزه باطل نمی شود مگر اینکه بوسیله بخور آب در فضای دهان جمع شود و آن را در حلق فرو بدهد.

 

پرسش: استفاده از شیاف روزه را باطل می‌کند؟
پاسخ: شیاف جامد روزه را باطل نمی کند گر چه برای تقویت بدن یا درمان بیماری باشد .

 

پرسش: اگر سفر بروم ولی تاپیش از ظهر به وطنم برگردم روزه ام باطل می شود؟
و دیگر اینکه وقتی سفر رفتم و پس ازعبوراز حد ترخص روزه ام را افطار کرده باشم باید در آنجا مدتی بمانم یا اینکه فوری می توانم به وطنم برگردم؟
و دو دیگر اینکه حد ترخص چه مقدار از سفر است؟
پاسخ: اگر پیش از ظهر به وطنتان برگردید و روزه را افطار نکرده بودید می توانید روزه را ادامه دهید وباطل نمی شود ودر صورت افطار در سفر لازم نیست در آنجا بمانید ومی توانید به وطن برگردید و حد ترخص مسافتی را گویند که با طی کردن آن صدای اذان شهر و دیوارهای خانه هایش دیده نشود.

 

پرسش: تزریق انسولین در حال روزه چگونه است؟
پاسخ: تزریق انسولین روزه را باطل نمی کند.

پنج شنبه, 11 ارديبهشت 1399 ساعت 16:12