امر به معروف و نهی از منکر

  1. امر به معروف و نهی از منکر . محسن قرائتی . تهران : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن . وزیری ، فارسی ، 327 ص ، چ دهم ، تابستان 1379 ش.
  2. پژوهش در امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن و روایات محمد اسحاق مسعودی . وزیری ، فارسی ، 354 ص . چ دوم ، تابستان 1378 ش.
  3. نظارت همگانی یا امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم . بهمن منصوری . وزیری ، فارسی ، 222 ص ، چ اول ، 1383 ش ، سطح دبیرستانی و عمومی.
  4. امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی . مایکل کوک . ترجمه احمد نمایی . مشهد : بنیاد پژوهشهای اسلامی ، وزیری ، فارسی ، 2 جلد ، 1108 ص ، چ دوم ، 1385 ش.
  5. امر به معروف و نهی از منکر . علی اکبر تلافی . تهران : رایحه ، جیبی ، فارسی ، 52 ص . چ اول ، 1377 ص ، سطح راهنمایی.
شنبه, 08 بهمن 1390 ساعت 03:22