شاد زیستی

  1. الگوی اسلامی شادکامی. عباس پسندیده.قم: دارالحدیث ، وزیری ، 839 ص ، چ سوم ، 1395 ش.
  2. راز شاد زیستن. اندرو متیوس. ترجمه وحید افضلی راد. تهران: نشر تبریز ، وزیری ، 150 ص ، چ هجدهم ، 1378 ش.
  3.  راز شاد زیستن و نشاط کامل در زناشویی موفق. مورگان مارابل. ترجمه صادق آسوده. مشهد: پیک نوید ، رقعی ، 232 ص ، چ اول ، 1382 ش.
  4. چگونه شاد باشیم. رضا زارعی. قم: اسماءالزهرا ، رقعی ، 112 ص ، چ اول ، 1394 ش.
  5. راهنمای خانواده (راز شاد زیستن و خوشبختی در کانون گرم خانواده). امیر ملک محمودی. قم: شهاب الدین ، رقعی ، 320 ص ، چ سی ام ، 1386 ش.
  6. نیایش هایی برای شاد زیستی. تالیف و ترجمه فاطمه روح زمین. تهران: الماس دانش ، رقعی ، 104 ص ، چ دوم ، 1389 ش.

-مترجم در ابتدای کتاب می نویسد: نیایش گفتگو با خداست. گفت و گویی دوسویه، عاشقانه و خالصانه با دوستی که پیوسته با ماست. از آن جا که کتابی نیافتم که حلاوت این گونه نیایش با خداوند را به نوجوانان نشان دهد، بر آن شدم که کتاب «نیایش هایی برای دختران» گردآوری انتشارات توماس نلسون را همراه با کمی تلخیص و تغییر ترجمه کنم. در واقع سعی من بر آن بوده است که از نیایش های قرآنی و صحیفه سجادیه نیز هر اندازه که ممکن است برگزینم. به همین دلیل در پیشگفتار این کتاب ، علاوه بر نیایش حضرت عیسی علیه السّلام، نیایش هایی از پیامبران دیگر نیز اضافه شده و در فصل شش کتاب برگزیده ای از نیایش های قرآنی و صحیفه سحادیه افزوده شده است. ...

    7. آخرین راز شاد زیستن. اندرو متیوس. ترجمه: وحید افضلی راد.تهران: نیریز ، رقعی ، 212 ص ، چ سی و هشتم ، 1394 ش.

شنبه, 12 بهمن 1398 ساعت 11:35