تفکر

1. تفکر برتر. محمدرضا شرفی. تهران: سروش ، رقعی ، 459 ص ، چ دوم ، 1381 ش.
رویکردی فلسفی ، دینی و روان شناختی به تفکر و کارکردهای آن در زندگی
2. سیمای تفکر در آینه قرآن. ابوذر پور محمدی. تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام ، رقعی ، 160 ص ، چ اول ، 1391 ش.
3. تکنولوژی فکر. علیرضا آزمندیان. تهران: مؤلف ، وزیری ، 267 ص ، چ ششم ، 1381 ش.

 

چهارشنبه, 25 دی 1398 ساعت 16:46