غدیر

خطبه غدیر

1. درسهایی از خطبه غدیریه. عبدالحسین طالعی. تهران: نبأ ، پالتویی ، 40 ص چ اول ، 1380 ش.
1.1. Lesson's from sermon's of GHADIR (درسهایی از خطبه غدیریه). عبدالحسین طالعی. مترجم عبدالحسین لطیفی. تهران: نبأ ، پالتویی ، 44 ص ، چ اول ، 2003 م ، انگلیسی.
2. خطابه غدیر . محمد باقر انصاری. تهران: تک ، رقعی ، 80 ص ، چ شانزدهم ، 1383 ش.
1.2. WHAT HAPPENED IN GHADIR (خطابه غدیر). محمد باقر انصاری. مترجم شاهین بدر. قم: مولود کعبه ، رقعی ، 104 ص ، چ اول ، 2000 م ، انگلیسی.

 واقعه غدیر

1. قصه غدیر. نادر فضلی. تهران: نبأ ، پالتویی ، 32 ص ، چ پنجم ، 1380 ش.
1.1. The Story of Ghadir (قصه غدیر). نادر فضلی. تهران: نبأ ، پالتویی ، 32 ص ، چ اول ، 2000 م ، انگلیسی.

 

دوشنبه, 02 دی 1398 ساعت 14:25