درست نامه

1. فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان . 1/148 : مقاله «ثقلین» یا فراموش شده و یا از چاپ افتاده است و تنها در سر صفحه کنار عدد صفحه 148 کلمه «ثقلین» آمده است.
2. توضیح المسائل آیت الله سیستانی /22 چاپ 28 مسأله 89 : کلمه مرده پس از شکم مرغ از چاپ ساقط شده است و باید درج شود.
3. فرهنگ فقه 4/770 ستون اول سطر آخر : کلمه صوم پس از کلمه حدود باید نوشته شود. چون عنوان شیخ در باب صوم فقه به کار رفته است.
4. صفحه 8 «ختم سوره یاسین و دعای توسل» خطاط : سید حسین موسوی
تهران – سروش ولایت ، چ ششم 1388 ش
سبحانَ المفرجُ (غلط) سبحانَ المفرجِ (درست)
سبحانَ المخلصُ (غلط) سبحانَ المخلصَ (درست)
سبحانَ المنفسُ (غلط) سبحانَ المنفسَِ (درست)
سبحانَ العالمُ (غلط) سبحانَ العالمِ (درست)
سبحانَ من جعل خزائنُهُ (غلط) سبحانَ من جعل خزائنَهُ (درست)
5. متن و ترجمه کمال الدین ترجمه منصور پهلوان جلد 1 صفحه 585 ، قم – مسجد مقدس جمکران ، چ ششم ، 1388 ش.
کلمه المَکِنی بِعمه با ترجمه فارسی (دارای کینه عمویش) هماهنگی ندارد و درست آن ( به واسطه عمویش پنهان)
6. اصول کافی تصحیح، ترجمه و توضیح حسین استاد ولی. ج3 صفحه 226، تهران- دارالثقلین، 1390 ش.
الارضُ التی با اعراب ضمه (غلط) و الارضَ التی با اعراب فتحه (درست)

چهارشنبه, 21 دی 1390 ساعت 01:35