فلسفه (نقد)

  1. بحثی در فلسفه بشری و اسلامی. جواد تهرانی (1368 ش). تهران: کتابخانه بزرگ اسلامی ، وزیری ، 104 ص.

این کتاب تحت عنوان دو گفتار سامان یافته است: گفتار اول در فلسفه نظری و گفتار دوم در فلسفه عملی که در هر یک از دو گفتار پس از بیان عقاید و سخنان مهم فلاسفه ، عقیده اسلامی را بر اساس باورهای شیعی بیان نموده است.

چهارشنبه, 27 آذر 1398 ساعت 18:23