جغد


پرنده شکاری است که گونه های بسیاری دارد و بوم ، بوف و کوف نیز نامیده می شود. این پرنده پاهای پوشیده از پر با چنگال های تیز دارد و خوردن آن حرام است ولی فضله ی آن پاک است و اگر منفعت حلال داشته باشد خرید و فروش آن جایز خواهد بود. (سیستانی ، توضیح المسائل /21 و 514 مسائل 82 و 2589 و المسائل المنتخبه /279)

چهارشنبه, 21 دی 1390 ساعت 01:20