فطرت

  1. فطرت. مرتضی مطهری. تهران: انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده عمران ، رقعی ، 146 ص ، چ سوم ، 1362 ش.
  2. ادراکات فطری در آثار شهید مطهری ، ابن سینا ، دکارت ، لاک و چامسکی. علی اصغر خندان. قم: طه ، رقعی ، 352 ص ، چ اول ، 1383 ش.
  3. شکوفائی فطرت در پرتو ولایت. محمدرضا بحرینی. قم: اسماعیلیان ، وزیری ، 496 ص ، چ اول ، 1374 ش.
دوشنبه, 01 مهر 1398 ساعت 10:29