آفرینش و تکامل

  1. پیدایش و تکامل انسان. توماس فورد. ترجمه: کاوه برزگر. تهران: گوتنبرگ ، رقعی ، 96 ص .
  2. داروینیسم یا تکامل انواع (نقد و تحلیل). جعفر سبحانی. قم: موسسه امام صادق علیه السلام ، رقعی ، 128 ص ، چ اول ، 1386 ش.
  3. نظریه تکامل از دیدگاه قرآن. مسیح مهاجری. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، رقعی ، 78 ص ، 1363 ش.
  4. آفرینش و رستاخیز (پژوهشی معنی شناختی در ساخت جهان بینی قرآنی). شینیا ماکینو. ترجمه: جلیل دوستخواه. تهران: امیرکبیر ، وزیری ، 191 ص ، چ اول ، 1363 ش.
  5. فلسفه آفرینش «آغاز و انجام». علی زمانی قمشه ای. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، رقعی ، 424 ص ، چ دوم ، 1397 ش.
  6. بازیابی آفرینش از دیدگاه قرآن. ک.یزدی. تهران: مهدی ، وزیری ، 47 ص.
  7. اهداف آفرینش انسان از دیدگاه قرآن و حدیث. علی اصغر فیضی پور(سام دلیری). قم: دانشکده اصول الدین ، وزیری ، 234 ص ، چ اول ، 1389 ش.
  8. هدف خدا از خلقت. مرتضی پویان. تهران: علم ، وزیری ، 450 ص ، چ اول ، 1393 ش.
شنبه, 16 شهریور 1398 ساعت 13:47