الکافی

1- فصلنامه علوم حدیث شماره 51. ویژه کنگره بین المللی بزرگداشت ثقه الاسلام کلینی ، سال چهاردهم ، شماره اول ، بهار 1388.

2- پژوهشی در زمینه کتاب کافی و مؤلف آن. منصور پهلوان. تهران: نبأ ، رقعی ، 256 ص ، چ اول ، 1383 ش.

3- کافی شناسی. محمد حسن ربانی. مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی ، وزیری ، 168 ص ، چ اول ، 1394 ش.

4- دفاع از کافی (نقد و بررسی مهمترین شبهه ها درباره کتاب کافی و شیخ کلینی). ثامر هاشم عمیدی. مترجم: سید محمدحسین روحانی. قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامی ، وزیری ، ج 1: 752 ص ، ج 2: 616 ص ، چ اول ، 1388 ش.

پنج شنبه, 07 شهریور 1398 ساعت 12:33