روش تحقیق

1. روش شناسی مطالعات دینی. احد فرامرز قراملکی. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، وزیری ، 432 ص ، چ چهارم ، 1387 ش.

2. روش تحقیق با تاکید بر علوم اسلامی. جعفر نکونام. قم: دانشگاه قم ، وزیری ، 553 ص ، چ ششم ، 1390 ش.

3. خطوط کلی روش تحقیق در منابع اسلامی. اصغر صادقی. تهران: آفاق ، پالتویی ، 120 ص ، چ اول ، 1381 ش.

4. روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث. احمد پاکتچی. تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام ، رقعی ، 284 ص ، چ سوم ،1396 ش.

5. روش تحقیق عمومی با رویکرد علوم علوم انسانی - اسلامی. احمد پاکتچی. تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام ، رقعی ، 188 ص ، چ سوم ،1396 ش.

شنبه, 15 تیر 1398 ساعت 15:39