نظام احسن

  1. رهیافتی قرآنی به نظریه نظام احسن . دکتر جواد پور روستایی . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، وزیری ، 176 ص ، چ اول ، 1392 ش ، فارسی.
  2.  آیا خدا باید بهترین را بیافریند؟ رابرت مریو آدامز . ترجمه دکتر رضا برنجکار . دو ماهنامه کیهان و اندیشه ، شماره 62 ، مهر و آبان 1374 ، صص 97 - 109.
چهارشنبه, 18 ارديبهشت 1398 ساعت 17:11