عقل

1- الکافی 1/ 10_19 کتاب العقل و الجهل . محمد بن یعقوب کلینی. تهران : دارالکتب الاسلامیة ، وزیری ، چ پنجم ، تابستان 1363 ش.

2- بحارالانوار 1/ 81_162 ، کتاب العقل و العلم و الجهل . محمد باقر مجلسی. تهران : دارالکتاب الاسلامیة وزیری ، چ چهارم ، بهار 1362 ش.

3- عقل در نظام دین . محمد رضا امین زاده. قم : انصاری ، رقعی ، 136 ص ، چ اول ، 1383 ش ، فارسی.

4- سرچشمه حکمت (جستارهایی در باب عقل) . علی نقی خدایاری. تهران : نبأ ، وزیری ، 320 ص ، چ اول ، 1388 ش.

5- مجموعه نه مقاله است که آراء مهم ترین جریانهای فکری در باب آموزه پایه ای عقل را مطرح میکند و عبارتند از :

1-5- عقل در قرآن کریم . مهدی احمدی.

2-5-عقل در احادیث . رضا برنجکار.

3-5- عقل گرایی و نصّ گرایی در کلام اسلامی . محمد تقی سبحانی.

4-5- بررسی تطبیقی عقل معتزلی و اشعری . علی معموری.

5-5- عقل از دیدگاه ابن سینا.

6-5- جایگاه عقل در عرفان اسلامی . سعید رحیمیان.

7-5- عقل از نظر ملاصدرا . محمد تقی فعالی.

8-5- عقل از دیدگاه اخباریان . محمد بیابانی اسکویی.

9-5- عقل از دیدگاه میرزای اصفهانی . سید محمد بنی هاشمی.

6- عقل ، سید محمد بنی هاشمی . فصلنامه سفینه سال هفتم شماره 26 صص 187_196 ، بهار 1389 ، فارسی.

7- مقام عقل . محمدرضا حکیمی. قم: دلیل ما ، رقعی ، 332ص ، چ اول ، 1383ش.

8- منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. عبدالله جوادی آملی. قم: اسراء ، وزیری ، 256ص ، چ پنجم ، 1390ش.

 

چهارشنبه, 21 دی 1390 ساعت 00:49