خاتمیت

  1.  خاتمیت . مرتضی مطهری . تهران : صدرا ، رقعی ، 204 ص ، چ دوم ، 1367 ش ، فارسی.
  2.  فرجام فرخنده (پژوهشی در اصالت خاتمیت) . گروه پژوهش و نگارش بهائی پژوهی . مقدمه مهدی حبیبی . تهران : گوی ، رقعی ، 248 ص ، چ اول ، 1392 ش ، فارسی .
  3. خاتمیت و پرسش های نو . سید محمد مظفری و محمد اسحاق عارفی شیرداغی . مشهد : دانشگاه علوم رضوی ، وزیری ، ج 1 288 ص ، چ اول ، 1386 ش ، ج 2 400 ص ، چ اول ، 1391 ش ، فارسی .
سه شنبه, 10 ارديبهشت 1398 ساعت 16:21