خیر و شر

  1.    رویکرد کلامی و فلسفی خیر و شر . حسن امینی. فصلنامه آیین حکمت ، صص 53-87. سال اول ، شماره 1 ، پاییز 1388 ش.
  2.  خدا و مسئله شر . محمد حسن قدردان قراملکی . قم : موسسه بوستان کتاب ، وزیری ، 300 ص ، چ سوم ، 1388 ش ، فارسی.
  3.  مسئله منطقی شر از دیدگاه علامه طباطبائی و آلوین پلنتینگا . غلامعلی سنجری . قم : موسسه بوستان کتاب ، وزیری ، 324 ص ، چ دوم ، 1391 ش ، فارسی .
یکشنبه, 08 ارديبهشت 1398 ساعت 16:10