زیارت جامعه کبیره

  1. نجوم لامعه شرح زیارت جامعه . ابوتراب هدایی . مشهد ، رقعی ، 324 ص ، چ اول ، دی ماه 1366 ش.
  2. فی رحاب الزیارة الجامعة الکبیرة . محمد سند . قم : مکتبة فدک ، رقعی ، 104 ص ، چ اول ، 1428 ق.
  3. پاسخی به شبهات درباره سند و متن زیارت جامعه کبیره است.
  4. جامعه در حرم (نگرشی بر زیارت جامعه کبیره) ، سید مجتبی بهرینی . تهران : منیر ، وزیری ، 1000 ص ، چ اول ، 1382 ش.
  5. نگرشی  موضوعی بر زیارت جامعه کبیره ، نفیسه نجفی . فصلنامه سفینه ، سال هفتم شماره 26 صص . 150_159 ، بهار 1389.
  6. جامعه ، زیارت ، سید کاظم طباطبائی . دانشنامه جهان اسلام 9/364_365.
چهارشنبه, 21 دی 1390 ساعت 00:43