موش

 

پرسش: اگر یقین داشته باشیم که در برنج پخته فضله موش وجود دارد می توانیم آن را به دیگران بدهیم؟
پاسخ: خیر این کار حرام است. چون آن غذا با فضله موش نجس شده است.

شنبه, 13 ارديبهشت 1399 ساعت 12:34