غسل مولود

پرسش: نوزادی که به دنیا می آید آیا غسل مولود دارد؟ غسل دادن آن نوزاد مستحب است؟ چنین چیزی داریم؟
پاسخ: غسل مولود مستحب است و وقت آن، هنگام ولادت نوزاد است.
و البته یک یا دو روز پس از ولادت هم انجام شود مشکلی ندارد.

پنج شنبه, 11 ارديبهشت 1399 ساعت 16:45