زکات فطره

 

پرسش: آیا می توانند زکات فطره را به برادر و خواهر خودشان در صورتیکه فقیر باشند بدهند؟
پاسخ : اشکالى ندارد زیرا آنان واجب النفقه به شمار نمی روند.

پنج شنبه, 11 ارديبهشت 1399 ساعت 16:13